0800 609 609 (Po-Pia. 7 - 15)

Všeobecné podmienky spolupráce

Tieto Všeobecné podmienky spolupráce vydalo:
Názov: MEDICAMENTUM SK
Právna forma: občianske združenie
so sídlom: Grösslingová 4, 811 09 Bratislava
IČO: 53 819 446
Zapísaný: v Registri mimovládnych neziskových organizácií,
Registračné číslo: VVS/1-900/90-61686
v mene ktorého koná: Adela Mináriková, člen predstavenstva
webové sídlo: medicamentum.sk
telefonický kontakt: 0800 609 609
e-mailový kontakt: podpora@medicamentum.sk

Všeobecné podmienky spolupráce (ďalej len „VPS“) upravujú vzájomné práva a povinnosti Občianskeho združenia a Pacienta ako zmluvných strán, ktorí medzi sebou uzatvorili Zmluvu o spolupráci. Zmluvou o spolupráci sa Občianske združenie a Pacient dohodli na poskytovaní bezodplatnej pomoci Pacientovi spočívajúcej v zastúpení Pacienta pri Kúpe a/alebo Výdaji Liekov a Ostatného lekárenského sortimentu a pri všetkých ostatných úkonoch s tým spojených v zmysle Zmluvy o spolupráci.

Tieto VPS sa aplikujú na vyššie popísaný vzťah medzi Občianskym združením a Pacientom. Ustanovenia týchto VPS sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o spolupráci. Odchýlne dojednania obsiahnuté v Zmluve o spolupráci majú prednosť pred ustanoveniami týchto VPS. Pacient je povinný sa pred uzatvorením Zmluvy o spolupráci oboznámiť s VPS. Tieto VPS sú pre Občianske združenie a Pacienta platné a účinné odo dňa uzatvorenia Zmluvy o spolupráci.

1. Definícia pojmov

 • Na účely týchto VPS sa nižšie uvedené pojmy vykladajú nasledovne:
 • „Zmluva o spolupráci“ – dvojstranný právny úkon zmluvných strán uzatvorený medzi Občianskym združením ako poskytovateľom Pomoci a Pacientom ako prijímateľom Pomoci, predmetom ktorého je ich spolupráca pri zastupovaní Pacienta pri Kúpe a/alebo Výdaji a doručovaní Liekov a Ostatného lekárenského sortimentu
 • „Občianske združenie“ – právnická osoba a zmluvná strana Zmluvy o spolupráci, ktorá bezodplatne realizuje a poskytuje aktívnu pomoc Pacientom a ich rodinným príslušníkom v rôznych životných situáciách spôsobených ich chorobou, zranením či postihnutím na účel uľahčenia života Pacientov a ich rodinných príslušníkov a zvýšenia kvality ich života
 • „Pacient“ – fyzická osoba a zmluvná strana Zmluvy o spolupráci, ktorá prijala poskytnutie Pomoci spočívajúcej v zastúpení Pacienta pri Kúpe a/alebo Výdaji Liekov a Ostatného lekárenského sortimentu a pri vykonávaní všetkých s tým spojených úkonov vrátane doručenia Liekov a Ostatného lekárenského sortimentu  Pacientovi a iných úkonov súvisiacich s prepojením tretích subjektov participujúcich na uskutočňovaní tejto Pomoci, na čo udelil Pacient Občianskemu združeniu osobitné plnomocenstvo v zmysle Zmluvy o spolupráci
 • „Pomoc“ – činnosť vykonávaná v mene a na účet Pacienta na základe písomného plnomocenstva udeleného Občianskemu združeniu, ktorá spočíva najmä v zastúpení Pacienta pri Kúpe a/alebo Výdaji Liekov a/alebo Ostatného lekárenského sortimentu a pri vykonávaní všetkých s tým spojených úkonov vrátane zabalenia a doručenia Tovaru Pacientovi a iných úkonov súvisiacich s prepojením tretích subjektov participujúcich na uskutočňovaní tejto Pomoci
 • „Záväzná požiadavka o pomoc“ – záväzné vyjadrenie súhlasu Pacienta s realizovaním Pomoci podľa týchto VPS s uvedením rozsahu a predmetu poskytnutia alebo realizovania Pomoci, ktorý je záväzný pre Kúpu a/alebo Výdaj Tovaru Pacientovi
 • „Lekáreň“ – držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti v zmysle zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov zabezpečujúci predaj alebo Výdaj Liekov a Ostatného lekárenského sortimentu
 • „Správcovská spoločnosť“ – subjekt splnomocnený na zastúpenie Pacienta pri Kúpe a/alebo Výdaji Tovaru, ktorý zároveň na základe zmluvného vzťahu v zmysle prílohy č. 2 týchto VPS zabezpečí zabalenie a doručenie Tovaru vo vlastníctve Pacienta na miesto určené Pacientom
 • „Lieky“ – lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny v zmysle ich vymedzenia uvedeného v zákone č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • „Lieky na neviazaný výdaj“ – Lieky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis alebo lekársky poukaz
 • „Lieky na viazaný výdaj“ – Lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis alebo lekársky poukaz
 • „Ostatný lekárenský sortiment“ – lekárenský sortiment odlišný od Liekov, bežne dostupný u poskytovateľov lekárenskej starostlivosti ako napr. detská výživa, prírodné liečivé vody, potraviny na osobitné výživové účely, kozmetické výrobky, dezinfekčné prostriedky, antiseptiká a pod.
 • „Tovar“ – spoločný pojem pre Lieky a/alebo Ostatný lekárenský sortiment
 • „Kúpa“ – kúpa Ostatného lekárenského sortimentu, resp. Tovaru, uskutočňovaná Pacientom  ako kupujúcim od Lekárne ako predávajúcim
 • „Kúpna zmluva“ – zmluva medzi Lekárňou a Pacientom, ktorú v mene a na účet Pacienta uzatvára Správcovská spoločnosť, podrobnosti ktorej sú stanovené v prílohe č. 1 týchto VPS
 • „Zmluva o poskytnutí služieb“ – zmluva medzi Správcovskou spoločnosťou a Pacientom, ktorú v mene a na účet Pacienta uzatvára Občianske združenie, podrobnosti ktorej sú stanovené v prílohe č. 2 týchto VPS
 • „Výdaj“ – výdaj Liekov na viazaný výdaj alebo na neviazaný výdaj, resp. Tovaru, uskutočňovaný Lekárňou ako vydávajúcim
 • „Doména“ – internetová doména, na ktorej sa nachádza webové sídlo Občianskeho združenia
 • „Registračný systém“ – je systém umiestnený na Doméne, ktorý slúži najmä na spoluprácu a komunikáciu Občianskeho združenia s Pacientmi a prepojenie so spolupracujúcimi tretími subjektami, na zverejňovanie informácií pre Pacientov, na uchovávanie údajov o Pacientoch, na vytvorenie Záväznej požiadavky o pomoc, a na ostatné úkony s tým súvisiace.
 • „Miesto doručenia“ – miesto v Slovenskej republike určené Pacientom pre doručenie Tovaru
 • „Dispenzačné minimum“ – informačná a poradenská informácia o vydávaných Liekoch a Ostatnom lekárenskom sortimente, ich účinkoch, podaní a pod. uskutočnená Lekárňou  v zmysle zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • „Zákon“ – zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

2. Vzťah Pacienta a Občianskeho združenia

2.1. Pacient vystupuje vo vzťahu k Občianskemu združeniu ako prijímateľ Pomoci a splnomocniteľ.

2.2. Občianske združenie vystupuje vo vzťahu k Pacientovi ako poskytovateľ a realizátor Pomoci a splnomocnenec. Občianske združenie pri poskytovaní a realizovaní Pomoci Pacientovi koná v mene a na účet Pacienta na podklade plnomocenstva udeleného Pacientom v zmysle Zmluvy o spolupráci.

2.3. Občianske združenie vlastnou činnosťou zabezpečuje poskytnutie a realizáciu Pomoci Pacientovi a prepája Pacientov s tretími subjektami pri poskytovaní a realizácií Pomoci v zmysle týchto VPS.

2.4. Vzťah medzi Pacientom a Občianskym združením založený Zmluvou o spolupráci je bezodplatný, nezištný a dobrovoľný. Pacient je vždy oprávnený spoluprácu s Občianskym združením ukončiť a odmietnuť Pomoc ponúkanú mu zo strany Občianskeho združenia.

2.5. Vzhľadom na skutočnosť, že Pacient udelil Občianskemu združeniu plnomocenstvo a toto koná a uzatvára právne úkony v mene a na účet Pacienta sa pre vylúčenie pochybností dodáva, že vzťah medzi Pacientom a Občianskym združením nie je spotrebiteľským zmluvným vzťahom. Občianske združenie pri poskytovaní Pomoci. Pacientovi nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti a nevystupuje vo vzťahu k Pacientovi ako dodávateľ, distribútor, predajca Tovaru ani ako subjekt vykonávajúci obchodnú alebo inú podnikateľskú činnosť.

2.6. Vzťah Pacienta a Občianskeho združenia sa riadi ustanoveniami Zmluvy o spolupráci a týmito VPS.

3. Registrácia do Registračného systému

3.1. Registračný systém prevádzkovaný na Doméne slúži na administratívne zabezpečenie realizácie Pomoci Občianskym združením.

3.2. Registráciou do Registračného systému bude Pacientovi vytvorený a pridelený jeho osobný užívateľský profil/účet, ktorý môže využívať na vytvorenie Záväznej požiadavky o pomoc a oznámenie s tým súvisiacich požiadaviek Občianskemu združeniu v rámci realizácie Pomoci Občianskym združením Pacientovi.

3.3. Pacient sa do Registračného systému prihlasuje pomocou prihlasovacieho mena a hesla, ktoré si zvolí v rámci procesu registrácie. Prístup k osobnom užívateľskému účtu Pacienta bude zabezpečený výlučne pre Pacienta, iné osoby nebudú mať prístup k užívateľskému účtu Pacienta ani k údajom v ňom uložených s výnimkou Občianskeho združenia, resp. ním splnomocnenej Správcovskej spoločnosti alebo iného tretieho subjektu, ktorých na tento účel Pacient splnomocnil v Zmluve o spolupráci.

3.4. Podrobné informácie o spracovaní osobných údajov Pacientov za účelom registrácie do Registračného systému v súlade s čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) má Pacient k dispozícií na stránke Účely spracúvania osobných údajov.

3.5. Do Registračného systému sa môžu registrovať Pacienti – nasledovné osoby:
a) fyzické osoby staršie ako 18 rokov,
b) zákonní zástupcovia fyzických osôb mladších ako 18 rokov na účely poskytnutia Pomoci Pacientom mladším ako 18 rokov

3.6. Pri registrácii do Registračného systému sú Pacienti povinní uviesť nasledovné údaje, pokiaľ pri konkrétnom údaji nie je uvedené inak:
a) meno a priezvisko,
b) adresu trvalého bydliska,
c) adresu pre doručovanie Tovaru, ak je odlišná od adresy trvalého bydliska,
d) rodné číslo,
e) telefónny kontakt,
f) e-mailový kontakt, (nepovinné).
Tieto údaje budú uchovávané v osobnom užívateľskom profile/účte Pacienta v Registračnom systéme.

3.7. Pri registrácií do Registračného systému si Pacient určí v zmysle  formuláru  Zmluvy o spolupráci periodicitu požadovaných kontrol dostupnosti jemu predpísaných Liekov na viazaný výdaj v systéme e-Health – elektronické služby zdravotníctva Lekárňou na účely kontaktovania Pacienta Lekárňou a poskytnutia a realizácie Pomoci.

3.8. Pacient je povinný pri registrácii do Registračného systému uviesť jeho správne a aktuálne osobné údaje a informácie. Pacient registráciou do Registračného systému prehlasuje a potvrdzuje správnosť a aktuálnosť ním poskytnutých údajov a informácií. Za správnosť a aktuálnosť poskytnutých údajov a informácií ako i za oznámenie nesprávnych alebo neaktuálnych osobných alebo iných údajov zodpovedá osoba, ktorá tieto údaje a informácie do Registračného systému uviedla, a to v zmysle príslušných právnych predpisov.

3.9. Občianske združenie nezodpovedá za správnosť a aktuálnosť osobných ani iných údajov a informácií oznámených Pacientom a obsiahnutých v osobnom užívateľskom účte Pacienta. Občianske združenie nie je povinné správnosť a aktuálnosť údajov obsiahnutých v osobnom užívateľskom účte Pacienta preverovať.

3.10. Registráciu do Registračného systému nie je možné vykonať za inú osobu, bod 3.5 týchto VPS nie je týmto ustanovením dotknutý. Každý Pacient je pri registrácii povinný uvádzať svoje vlastné osobné údaje podľa tohto článku VPS, resp. zákonní zástupcovia maloletých osobné údaje maloletých. Občianske združenie nezodpovedá za akékoľvek zneužitie osobných údajov vykonané na účely požiadania o poskytnutie Pomoci za inú osobu ani za žiadne škody s tým spojené. Akékoľvek práva a nároky zo zneužitia osobných údajov osoby vykonáva v celom rozsahu táto osoba, a to ako v občianskoprávnej, tak i v trestnoprávnej rovine.

3.11. Akúkoľvek zmenu údajov uvedených v tomto článku VPS je Pacient povinný bezodkladne oznámiť Občianskemu združeniu, a to aktualizáciou osobných údajov jeho osobného užívateľského profilu v Registračnom systéme, ktorú vykoná sám Pacient, alebo za týmto účelom môže Pacient kontaktovať Občianske združenie e-mailom alebo telefonicky.

3.12. Pacient je oprávnený telefonicky, e-mailom alebo vyplneným na to určeného formuláru v Registračnom systéme požiadať Občianske združenie o zrušenie registrácie v Registračnom systéme, a to aj bez uvedenia dôvodu. Občianske združenie zruší registráciu Pacienta v Registračnom systéme v lehote 3 (troch) pracovných dní odo dňa prijatia žiadosti Pacienta o jej zrušenie alebo odo dňa doručenia písomného odstúpenia od Zmluvy o spolupráci Pacientom. Pre vylúčenie pochybností sa dodáva, že zrušením registrácie Pacienta v Registračnom systéme Zmluva o spolupráci automaticky nezaniká. Na zánik Zmluvy o spolupráci sa zo strany Pacienta vyžaduje doručenie písomného odstúpenia od Zmluvy o spolupráci Občianskeho združeniu. Písomné odstúpenie od Zmluvy o spolupráci možno doručiť aj e-mailom na e-mailovú adresu Občianskeho združenia špecifikovanú v úvode týchto VPS.

3.13. Zrušením registrácie Pacienta v Registračnom systéme nie sú dotknuté práva a povinnosti Občianskeho združenia a Pacienta vyplývajúce zo Záväzných požiadaviek o Pomoc v zmysle týchto VPS, ktoré boli vytvorené pred zrušením registrácie Pacienta v Registračnom systéme.

3.14. Pri porušení akejkoľvek povinnosti Pacienta vyplývajúcej z tohto článku VPS je Občianske združenie oprávnené odmietnuť poskytnutie Pomoci Pacientovi, poskytovanie už začatej Pomoci ukončiť ako i v celom rozsahu ukončiť akúkoľvek spoluprácu s Pacientom a súčasne zrušiť registráciu Pacienta v Registračnom systéme. Pacient bude o týchto skutočnostiach zo strany Občianskeho združenia telefonicky alebo e-mailom informovaný. Oznámením vykonaným podľa predchádzajúcej vety zaniká Zmluva o spolupráci v celom rozsahu.

3.15. Občianske združenie je súčasne oprávnené zrušiť Registráciu Pacienta aj v prípade, pre ktorý môže Občianske združenie odstúpiť od Zmluvy o spolupráci v zmysle jej ustanovení alebo ustanovení týchto VPS ako aj v prípade samotného zániku Zmluvy o spolupráci.

4. Vzťah Pacienta a Lekárne

4.1. Pacient na uzatvorenie a plnenie právnych úkonov s Lekárňou (Predaj/Kúpa a Výdaj Tovaru) splnomocnil Občianske združenie, ktoré je oprávnené na tieto úkony splnomocniť tretie subjekty v zmysle osobitného plnomocenstva udeleného v Zmluve o spolupráci. Občianske združenie na základe uvedeného uskutočňuje prvý kontakt s Lekárňou, za účelom poskytnutia nevyhnutných informácií o Pacientovi a požadovanej Pomoci.

4.2. Lekáreň vystupuje vo vzťahu k Pacientovi ako poskytovateľ lekárenskej starostlivosti na základe povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti v zmysle Zákona. Lekáreň v rámci svojej podnikateľskej činnosti vo vlastnom mene a na vlastný účet zabezpečuje v mieste výkonu svojej činnosti predaj a/alebo Výdaj Tovaru Pacientovi, v mene a na účet ktorého koná Občianske združenie alebo splnomocnený tretí subjekt v zmysle týchto VPS.

4.3. Lekáreň poskytuje lekárenskú starostlivosť v zmysle Zákona a ostatných príslušných právnych predpisov, pričom Lekáreň v rámci spolupráce s Občianskym združením ako ani na základe týchto VPS nezabezpečuje internetový výdaj Liekov na viazaný výdaj podľa Zákona.

4.4. Pacient uplatňuje všetky práva a nároky z poskytovania lekárenskej starostlivosti Lekárňou vrátane práv a nárokov z vád Tovaru priamo u Lekárne a to v zmysle prílohy č. 1 týchto VPS. Práva a nároky z vád Liekov na viazaný výdaj pacient uplatňuje u Lekárne v zmysle zákona 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4.5. Registráciou v Registračnom systéme Pacient berie na vedomie, že Lekáreň môže Pacienta kontaktovať za účelom poskytnutia Pomoci nasledujúcim spôsobom, ak sa nedohodnú na inom spôsobe kontaktovania:
a) Telefonicky/SMS správou
b) Elektronicky (e-mailom)

4.6. Občianske združenie kontaktuje Pacienta za účelom informovania Pacienta o možnostiach poskytnutia Pomoci Pacientovi. Kontaktovanie bude uskutočňované aj v nadväznosti na zoznam predpísaných Liekov Pacientovi (e-recept) v systéme eHealth – elektronické služby zdravotníctva. Na tento účel bude Občianske združenie postupovať osobné údaje Pacienta v rozsahu meno, priezvisko, adresa pre doručovanie tovaru, telefónne číslo, rodné číslo Lekárni na účely prístupu Lekárne k zoznamu jemu predpísaných Liekov na viazaný výdaj (e-recept) v aplikácii eHealth a overenia dostupnosti tohto Tovaru. Pacient si súčasne v rámci formuláru Zmluvy o spolupráci jasne určí periodicitu požadovanej kontroly dostupnosti jemu predpísaných Liekov na viazaný výdaj v systéme eHealth – elektronické služby zdravotníctva Lekárňou na účely kontaktovania Pacienta Občianskym združením a poskytnutia Pomoci.

4.7. Podrobné informácie o spracovaní osobných údajov dotknutých osôb v súlade s čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) má Pacient k dispozícií pri uzatvorení Zmluvy o spolupráci a oboznámení sa s týmito VPS, priamo u oprávnených osôb na adrese sídla OZ a na webovom sídle Občianskeho združenia na medicamentum.sk.

4.8. Kúpna zmluva je zmluva medzi Lekárňou a Pacientom, ktorú v mene a na účet Pacienta uzatvára Správcovská spoločnosť, na základe ktorej je Lekáreň povinná odovzdať Tovar, okrem Tovaru podľa článku 4.9 týchto VPS, Pacientovi alebo jeho zástupcovi a Pacient je povinný Tovar, okrem Tovaru podľa čl. 4.9 týchto VPS, prevziať osobne alebo prostredníctvom Správcovskej spoločnosti a zaplatiť zaň Lekárni Kúpnu cenu. Kúpna zmluva sa považuje za uzatvorenú pri osobnom prevzatí Tovaru podľa predchádzajúcej vety Pacientom alebo Správcovskou spoločnosťou substitučne splnomocnenou Občianskym združením na základe Záväznej požiadavky o pomoc v osobnom užívateľskom profile Pacienta v zmysle týchto VPS.

4.9. Výdaj Liekov je ukončený prevzatím Liekov na viazaný výdaj a/alebo na neviazaný výdaj Pacientom, v mene a na účet ktorého koná Správcovská spoločnosť a uhradením úhrady za Lieky na viazaný výdaj čiastočne uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia a/alebo zaplatením kúpnej ceny Liekov na neviazaný výdaj. Výdaj podľa predchádzajúcej vety Lekáreň uskutoční podľa príslušných ustanovení Zákona a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 129/2012 Z. z. o požiadavkách na správnu lekárenskú prax. Ukončením výdaja sa Pacient stáva vlastníkom Tovaru.

4.10. Na vzťah Pacienta a Lekárne, v prípade, ak dochádza ku kúpe Tovaru Pacientom od Lekárne na základe samostatnej kúpnej zmluvy, sa aplikujú ustanovenia príslušných právnych predpisov, najmä zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, Zákon, zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia, vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 129/2012 Z. z. o požiadavkách na správnu lekárenskú prax a pod. Vzťah Pacienta a Lekárne a podmienky, za ktorých sa uskutočňuje kúpa Tovaru v zmysle vyššie uvedeného sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami Lekárne, ktoré tvoria prílohu č. 1 týchto VPS.

5. Realizácia Pomoci Občianskeho združenia a jej prijatie Pacientom

5.1. Pomoc Pacientovi Občianskym združením bude realizovaná predovšetkým:
a) telefonickým dopytom Občianskeho združenia,
b) elektronickým dopytom Občianskeho združenia,
c) vlastným dopytom Pacienta.

5.2. Realizácia Pomoci Občianskeho združenia bude uskutočňovaná aj v nadväznosti na priebežný zoznam predpísaných Liekov Pacientovi (e-recept) v systéme eHealth – elektronické služby zdravotníctva.  Na tento účel bude Občianske združenie postupovať osobné údaje Pacienta v rozsahu meno, priezvisko, adresa pre doručovanie tovaru, telefónne číslo, rodné číslo Lekárni na účely prístupu Lekárne k zoznamu jeho predpísaných Liekov na viazaný výdaj (e-recept) v aplikácii eHealth a riadneho zabezpečenia Liekov. Pacient si súčasne v rámci formuláru Zmluvy o spolupráci jasne určí periodicitu požadovanej kontroly dostupnosti jemu predpísaných Liekov na viazaný výdaj v systéme eHealth – elektronické služby zdravotníctva Lekárňou na účely kontaktovania Pacienta Občianskym združením a poskytnutím pomoci.

5.3. Podrobné informácie o spracovaní osobných údajov pacientov za účelom poskytnutia pomoci podľa článku 4.2 v súlade s čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) má pacient k dispozícií pri uzatvorení Zmluvy o spolupráci a oboznámení sa s týmito a na webovom sídle občianskeho združenia na medicamentum.sk.

A. Telefonický dopyt Občianskeho združenia.

5.4. Telefonický dopyt Občianskeho združenia bude uskutočňovaný na telefónne číslo uvedené Pacientom v Zmluve o spolupráci alebo následne doplnené Pacientom pri registrácií do Registračného systému. Akákoľvek telefonická komunikácia medzi Pacientom a Občianskym združením a jej priebeh bude zo strany Občianskeho združenia nahrávaná a uchovávaná po dobu 6 mesiacov od realizácie Záväznej požiadavky o pomoc  na účely spätného kontaktovania a uplatňovania občianskoprávnych nárokov, následne sú osobné údaje Pacienta likvidované. V prípade, ak mala komunikácia s Občianskym združením slúžiť k plneniu už uzatvorenej zmluvy, resp. k informáciám o už uzatvorenej zmluve, a ak sa takéto údaje nachádzajú v písomnej podobe, sú ďalej uchovávané spolu so zmluvnou dokumentáciou.

5.5. V súvislosti s vykonávaním telefonických dopytov Občianske združenie informuje Pacienta o tom, že vykonáva nahrávanie telefonických hovorov, avšak výhradne len so súhlasom Pacienta. Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné a o tejto skutočnosti bude Pacient      informovaný ešte pred vykonaním samotného zvukového záznamu. Nahrávanie telefonických hovorov je odôvodnené potrebou preukázania vykonania právneho úkonu alebo z dôvodu kontroly kvality poskytovanej Pomoci. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je spracovanie a vyhodnotenie Záväznej požiadavky o pomoc, odoslanej prostredníctvom Registračného systému, prostredníctvom e-mailu alebo oznámenej počas telefonického hovoru, pričom obsahom tejto požiadavky môže byť predzmluvná komunikácia za účelom poskytnutia odborného poradenstva zo strany Lekárne a informovania dotknutej osoby o spôsobe dávkovania a užívania Liekov, taktiež odborné poradenstvo pri vytváraní Záväznej požiadavky o pomoc a pri odporúčaní Ostatného lekárenského sortimentu. Obsahom monitorovaného hovoru môžu byť aj iné informácie, o ktoré Pacient žiada ako aj vyjadrenie súhlasu s vytvorením Záväznej požiadavky o pomoc v osobnom užívateľskom profile Pacienta v Registračnom systéme.

5.6. V súvislosti s overením totožnosti volajúceho, bude od Pacienta Lekáreň požadovať identifikačné údaje na overenie totožnosti volajúceho, aby nedošlo k zneužitiu identity Pacienta a zneužitiu osobných údajov.

5.7. Podrobné informácie o spracovaní osobných údajov Pacientov za účelom monitorovania hovorov v súlade s čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) má Pacient k dispozícií pri uzatvorení Zmluvy o spolupráci a oboznámení sa s týmito VPS a na webovom sídle občianskeho združenia na medicamentum.sk.

B. Elektronický dopyt Občianskeho združenia

5.8. Elektronický dopyt Občianskeho združenia bude uskutočňovaný na e-mailovú adresu uvedenú Pacientom v Zmluve o spolupráci alebo následne doplnenú Pacientom pri registrácií do Registračného systému. Občianske združenie je oprávnené v budúcnosti uskutočňovať elektronický dopyt  aj automaticky prostredníctvom Registračného systému alebo na účely poskytnutia Pomoci vytvorenej aplikácie, o čom bude Pacient informovaný zmenou týchto VPS.

C. Vlastný dopyt Pacienta

5.9. Pacient môže požiadať o realizáciu Pomoci aj prostredníctvom formulára uverejneného na webovej stránke Občianskeho združenia, telefonicky na tel. č.: 0800609609 alebo e-mailom na podpora@medicamentum.sk.

5.10. V prípade využitia formulára zverejneného na webovej stránke Občianskeho združenia Pacient prijíma Pomoc, o ktorú Občianske združenie požiadal. Odoslaním formuláru s potvrdením vyhotovenia Záväznej požiadavky o pomoc bude automatizovaným spôsobom v osobnom užívateľskom profile Pacienta vytvorená Záväzná požiadavka o Pomoc podľa týchto VPS.

6. Záväzná požiadavka o pomoc

6.1. Pacient prijíma Pomoc ponúkanú mu zo strany Občianskeho združenia vyjadrením svojho súhlasu s realizáciou Pomoci Občianskeho združenia podľa bodu A., B., alebo C. článku 5 týchto VPS– uvedené platí pre celý čl. 6, nakoľko body A., B., a C – formy realizácie pomoci sú upravené práve v čl. 5. Súhlas s realizáciou Pomoci Občianskeho združenia môže Pacient udeliť telefonicky alebo elektronicky, alebo potvrdením formuláru zverejneného na webovej stránke Občianskeho združenia.

6.2. Pacient v rámci udelenia súhlasu s realizáciou Pomoci Občianskeho združenia podľa predchádzajúceho bodu tohto článku VPS je súčasne povinný špecifikovať Tovar  (identifikácia, druh, množstvo a iné špecifikácie Tovaru).

6.3. Záväzná požiadavka o pomoc v každom jednotlivom prípade vznikne v Registračnom systéme v osobnom užívateľskom profile Pacienta po vyjadrení súhlasu Pacienta s realizáciou pomoci podľa bodu A., B. alebo C. tohto článku VPS a špecifikovaní Tovaru.

6.4. Bez ohľadu na spôsob realizácie Pomoci podľa tohto článku VPS bude v Registračnom systéme po vyjadrení súhlasu s realizáciou Pomoci a špecifikáciou Tovaru v zmysle tohto článku VPS vytvorená Záväzná požiadavka o pomoc Pacientom alebo Občianskym združením so súhlasom Pacienta.

6.5. V rámci každej realizácie Pomoci bude Pacient zo strany Občianskeho združenia osobitne informovaný o všetkých nákladoch v zmysle týchto VPS, ktoré súvisia s realizáciou a poskytnutím Pomoci.

6.6. Pacient vytvorením Záväznej požiadavky o pomoc súhlasí s realizáciou Pomoci Občianskym združením, so spôsobom jej realizácie podľa Zmluvy o spolupráci a týchto VPS a výškou nákladov v zmysle týchto VPS s tým spojených, a to v súvislosti s každým jednotlivým prijatím Pomoci.

6.7. Pacient je oprávnený zrušiť Záväznú požiadavku o Pomoc najneskôr do momentu uskutočnenia predaja a/alebo Výdaja Tovaru Lekárňou a to aj bez uvedenia dôvodu.

7. Vzťah Pacienta a Správcovskej spoločnosti

7.1. Občianske združenie na základe osobitne udeleného plnomocenstva v rámci Zmluvy o spolupráci substitučne splnomocní Správcovskú spoločnosť na zastúpenie Pacienta, v jeho mene a na jeho účet pri Kúpe a/alebo Výdaji Tovaru. Občianske združenie môže splnomocniť aj iný tretí subjekt za týmto účelom. Správcovská spoločnosť vo vzťahu k Pacientovi vystupuje ako substitučný zástupca, resp. zástupca Občianskeho združenia, ktorému Pacient udelil plnomocenstvo na poskytnutie Pomoci.

7.2. Po vytvorení Záväznej požiadavky o pomoc v zmysle článku 6 týchto VPS Občianske združenie v mene a na účet Pacienta uzatvorí so Správcovskou spoločnosťou Zmluvu o poskytnutí služieb, ktorej podmienky sú uvedené v prílohe č. 2 VPS, na základe ktorej Správcovská spoločnosť za úhradu nákladov v zmysle Zmluvy o spolupráci zabalí a doručí Tovar Pacientovi.

7.3. Práva a povinnosti Pacienta a Správcovskej spoločnosti vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí služieb sa spravujú všeobecnými obchodnými podmienkami Správcovskej spoločnosti, ktoré tvoria prílohu č. 2 týchto VPS a sú neoddeliteľnou súčasťou týchto VPS.

7.4. Pacient berie na vedomie, že aj keď je Pomoc poskytovaná Občianskym združením bezodplatná, v súvislosti s poskytovaním Pomoci vznikajú náklady, ak nie je dohodnuté inak, ktoré v celom rozsahu znáša Pacient, a to:
a) kúpna cena Liekov na neviazaný výdaj a Ostatného lekárenského sortimentu,
b) úhrada za Lieky na viazaný výdaj čiastočne uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia vo výške podľa príslušných právnych predpisov,
c) náhrada nákladov na zabalenie a doručenie Tovaru Pacientovi v závislosti od množstva a druhu za každé doručenie Tovaru.

7.5. Pacient sa zaväzuje uhradiť náklady podľa tohto článku VPS pri prevzatí doručovaného Tovaru alebo vopred, ak sa tak dohodnú, pričom o presnej výške nákladov bude vždy Pacient vopred oboznámený a to pred vytvorením Záväznej požiadavky o pomoc v každom konkrétnom prípade vytvorenia Záväznej požiadavky o pomoc. Bližšie podrobnosti o spôsobe úhrady sú uvedené vo všeobecných obchodných podmienkach Správcovskej spoločnosti v prílohe č. 2 týchto VPS.

7.6. Vzťah Pacienta a Správcovskej spoločnosti konajúcej v mene a na účet Pacienta sa riadi týmito VPS a Zmluvou o poskytovaní služieb, ktorej predmet a obsah práv a povinnosti je uvedený  v prílohe č. 2 týchto VPS. Vzhľadom na to sa pre vylúčenie pochybností dodáva, že vyššie popísaný vzťah medzi Pacientom a Správcovskou spoločnosťou je spotrebiteľským zmluvným vzťahom.

8. Dobrovoľnosť

8.1. Uzatvorenie a vznik vzťahov týchto VPS je v celom rozsahu dobrovoľný a ponechaní na uvážení Pacienta.

8.2. Pacient je vždy oprávnený spoluprácu s Občianskym združením ukončiť a odmietnuť Pomoc ponúkanú mu zo strany Občianskeho združenia. Pacient je oprávnený písomne cez e-mail, ktorý uviedol pri registrácii (alebo aj ústne cez telefonický hovor z čísla, ktoré uviedol pri registrácii), odstúpiť od Zmluvy o spolupráci aj bez udania dôvodu. Odstúpenie od Zmluvy o spolupráci musí byť písomné, alebo ústne cez telefonický hovor, a smerované k Občianskemu združeniu, inak je neplatné.

8.3. Pacient berie na vedomie, že v prípade jeho nesúhlasu s uzatvorením a vznikom vzťahov podľa týchto VPS (vzťah Pacienta s Lekárňou a vzťah Pacienta so Správcovskou spoločnosťou) mu nebude môcť byť Pomoc zo strany Občianskeho združenia v celom rozsahu poskytovaná. Vzhľadom na neziskový charakter Občianskeho združenia poskytuje Občianske združenie Pomoc práve prostredníctvom tretích subjektov, s ktorými uzatvorilo samostatné zmluvné vzťahy na účely riadneho a včasného poskytnutia Pomoci Pacientovi. Pacient je povinný svoj nesúhlas s uzatvorením a vznikom vzťahov týchto VPS (vzťah Pacienta s Lekárňou a vzťah Pacienta so Správcovskou spoločnosťou) realizovať prostredníctvom písomného odstúpenia od Zmluvy o spolupráci.

9. Aplikácia noriem

9.1. Občianske združenie ani Správcovská spoločnosť nezaobchádzajú s Tovarom v zmysle Zákona a ani iných právnych predpisov upravujúcich zaobchádzanie s Liekmi a Ostatným lekárenským sortimentom.

9.2. Vzťahy, ktoré tieto VPS výslovne neupravujú sa riadia príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Tieto VPS vychádzajú z ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a sú vypracované podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Použitie kolíznych noriem je vylúčené.

10. Zásady, predmet a rozsah spolupráce

10.1. Pomoc je Pacientovi poskytovaná podľa nasledovných zásad:

 • dobrovoľnosť – prijatie ponúkanej Pomoci je vždy dobrovoľné, Pacient nie je povinný ani nútený ponúkanú Pomoc prijať, Pacient je vždy oprávnený ukončiť spoluprácu s Občianskym združením
 • nezištnosť – Pomoc poskytovaná zo strany Občianskeho združenia je bezodplatná, Pacient uhrádza iba náklady v zmysle Zmluvy o spolupráci
 • ochrana zdravia a bezpečnosť – Pomoc je Pacientovi poskytovaná najmä na účely zlepšenia jeho zdravotného stavu a kvality života
 • ochrana informácií – vzhľadom na citlivosť informácií poskytovaných zo strany Pacienta sa zabezpečuje plná ochrana a utajenie informácií Pacienta o jeho osobných údajov a prípadne i o zdravotnom stave Pacienta

10.2. Predmetom spolupráce Pacienta a Občianskeho združenia je predovšetkým poskytovanie Pomoci Pacientovi. Predpokladom pre poskytnutie Pomoci je uzatvorenie Zmluvy o spolupráci a udelenie plnomocenstva Občianskemu združeniu, ako je obsahom Zmluvy o spolupráci. Rozsah spolupráce medzi Pacientom a Občianskym združením je vymedzený požiadavkami Pacienta. Výber, ktorý konkrétny Tovar bude Pacientovi doručený závisí výlučne od rozhodnutia Pacienta. Pacientovi nebude doručovaný žiadny Tovar bez jeho predchádzajúceho súhlasu.

10.3. Predmet a rozsah spolupráce s Lekárňou a Správcovskou spoločnosťou je uvedený v príslušných článkoch týchto VPS.

11. Identifikačné a kontaktné údaje spolupracujúcich subjektov

11.1. Údaje Občianskeho združenia sú špecifikované v úvode týchto VPS.

11.2. Údaje Lekárne sú nasledovné:
názov Lekárne: Lekáreň Farmazon
miesto výkonu činnosti Lekárne: Púchovská  6849/8, 83106  Bratislava
zodpovedná osoba: PharmDr. Barbora Selecká
obchodné meno držiteľa povolenia: Farmazon s.r.o.
sídlo držiteľa povolenia: Ivánska cesta 30B, 82104  Bratislava
IČO držiteľa povolenia: 53 487 168
telefón: 0918 081 978
e-mail: lekaren@farmazon.sk

11.3. Správcovská spoločnosť
obchodné meno: Medicamentum SK, s.r.o.
sídlo: Pod Juhom 7666, Trenčín 911 01
IČO: 53 608 658
e-mail: clientcaresro@gmail.com

12. Doména

12.1. Doména sa rozumie internetová doména medicamentum.sk, na ktorej sa nachádza webové sídlo Občianskeho združenia. Na webovom sídle Občianskeho združenia sa nachádzajú všetky informácia týkajúce sa činnosti Občianskeho združenia.

13. Plnomocenstvo

13.1. Na účely riadneho a včasného poskytnutia a realizácie  Pomoci Pacientovi udelí Pacient plnomocenstvo Občianskemu združeniu. Rozsah zastúpenia a znenie plnomocenstva tvorí obsah Zmluvy o spolupráci.

13.2. Pacient berie na vedomie, že bez udelenia plnomocenstva v zmysle  Zmluvy o spolupráci mu nebude môcť byť Pomoc zo strany Občianskeho združenia poskytnutá.

13.3. Plnomocenstvo udelené Pacientom zanikne:
a) odvolaním plnomocenstva Pacientom ako splnomocniteľom,
b) vypovedaním plnomocenstva Občianskym združením ako splnomocnencom,
c) smrťou Pacienta ako splnomocniteľa,
d) zánikom Občianskeho združenia ako splnomocnenca.

13.4. Písomné vypovedanie alebo odvolanie plnomocenstva je potrebné doručiť druhej strane, a to aj e-mailom.  Dokiaľ nie je odvolanie plnomocenstva Pacientom známe Občianskemu združeniu, majú jeho úkony vykonané v mene a na účet Pacienta účinky, ako keby plnomocenstvo ešte trvalo.