0800 609 609 (Po-Pia. 7 - 15)

Príloha č. 2

 1. Úvodné ustanovenia
  1. Toto sú všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „VOP”) spoločnosti client care s.r.o., so sídlom Pod Juhom 7666, Trenčín 911 01, IČO: 53 608 658, (ďalej ako „Správcovská spoločnosť“), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytnutí služieb, ktorú v mene a na účet Pacienta so Správcovskou spoločnosťou uzatvára Občianske združenie po vytvorení Záväznej požiadavky o Pomoc.
  2. Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť Všeobecných podmienok spolupráce (ďalej len „VPS“) upravujúce vzájomné práva a povinnosti Občianskeho združenia  a Pacienta, ktorí medzi sebou uzatvorili Zmluvu o spolupráci. Na základe Zmluvy o spolupráci a VPS Pacient dobrovoľne udelil plnomocenstvo Občianskemu združeniu, na základe ktorého je Občianske  združenie oprávnené zastupovať Pacienta pri Kúpe a/alebo Výdaji Tovaru, prevzatí a doručovaní Tovaru Pacientovi, pričom na základe tohto plnomocenstva je Občianske združenie oprávnené byť zastúpené treťou osobou alebo vstupovať do vzťahov s tretími osobami za účelom zabezpečenia a realizácie Pomoci.
  3. Definícia základných pojmov v zmysle čl. I VPS je platná a záväzná aj pre tieto VOP, ak nie sú tieto pojmy upravené v týchto VOP osobitne.
  4. Tieto VOP upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi Pacientom a Správcovskou spoločnosťou, a to výlučne v súvislosti s poskytnutím služby Správcovskou spoločnosťou spočívajúcej v zabalení a doručení Tovaru vo vlastníctve Pacienta, na základe Zmluvy o poskytnutí služieb, ktorú v mene a na účet Pacienta so Správcovskou spoločnosťou uzatvára Občianske združenie po vytvorení Záväznej požiadavky o Pomoc.
 2. Uzatvorenie zmluvy a zmluva
  1. Za účelom dosiahnutia čo najefektívnejšej realizácie Pomoci Občianske združenie uzatvára Zmluvu o poskytnutí služieb so Správcovskou spoločnosťou podľa bodu 1.4 týchto VOP bezodkladne po vytvorení Záväznej požiadavky o Pomoc v Registračnom systéme v zmysle VPS.
  2. Na základe týchto VOP sa Správcovská spoločnosť zaväzuje pre Pacienta zabezpečiť zabalenie a doručenie Tovaru vo vlastníctve Pacienta na Pacientom určené miesto a Pacient sa zaväzuje Tovar prevziať a za zabezpečenie zabalenia a doručenia Tovaru Správcovskej spoločnosti uhradiť Správcovskej spoločnosti náhradu nákladov v zmysle týchto VOP.
  3. Správcovská spoločnosť realizuje prepravu Tovaru vlastnými prepravnými prostriedkami alebo prostredníctvom svojich partnerov (kuriérov). Pacient však vstupuje do záväzkového vzťahu výlučne so Správcovskou spoločnosťou, ktorá zodpovedá za riadne a včasne zabezpečenie zabalenia a doručenia Tovaru.
  4. Vzťah medzi Pacientom a Správcovskou spoločnosťou je spotrebiteľským vzťahom a vzťahujú sa naň ustanovenia zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 1. Náklady za poskytnuté služby a platba
  1. Pomoc poskytovaná Občianskym združením je bezodplatná, avšak v súvislosti s poskytnutím Pomoci na základe Zmluvy o spolupráci a VPS vznikajú náklady, ktoré sú špecifikované v bode 7.4 VPS, a ktoré v plnej výške znáša Pacient, pričom ide o nasledovné náklady:
   a) kúpna cena Liekov na neviazaný výdaj a Ostatného lekárenského sortimentu,
   b) úhrada za Lieky na viazaný výdaj čiastočne uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia vo výške podľa príslušných právnych predpisov,
   c) náhrada nákladov na zabalenie a doručenie Tovaru Pacientovi v závislosti od množstva a druhu za každé doručenie Tovaru.
  2. Na základe bodu 7.1 VPS Správcovská spoločnosť koná v mene a na účet Pacienta pri Kúpe a/alebo Výdaji Tovaru od Lekárne, a v tejto súvislosti vznikajú náklady špecifikované v bode 3.1 písm. a) a b) tejto zmluvy a tieto náklady je Pacient povinný uhradiť Správcovskej spoločnosti. Správcovská spoločnosť tieto náklady prefakturuje Pacientovi bez nároku na odmenu a vo výške uskutočnenej úhrady Lekárni.
  3. V zmysle článku 3.1 písm. c) týchto VOP Správcovskej spoločnosti patri náhrada za vynaložené náklady v súvislosti so zabezpečením doručenia a zabalenia Tovaru, a to vo výške určenej podľa množstva Tovaru na základe aktuálneho cenníka.
  4. O presnej výške nákladov podľa bodu 3.1 a podľa bodu 3.3 týchto VOP bude pacient oboznámený a to pred vytvorením Záväznej požiadavky o pomoc v každom konkrétnom prípade vytvorenia Záväznej požiadavky o pomoc.
  5. Pacient výslovné súhlasí a berie na vedomie, že náklady podľa bodu 3.1 týchto VOP a náhrada nákladov Správcovskej spoločnosti určenej podľa bodu 3.3 týchto VOP bude zúčtovaná na faktúre vystavenej Správcovskou spoločnosťou, pričom výška tejto faktúry predstavuje celkovú a konečnú cenu, ktorú je Pacient povinný uhradiť (ďalej len „konečná cena“). Faktúra bude obsahovať všetky zákonne náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych predpisov a budú v nej osobitne uvedené náklady v zmysle bodu 3.1 týchto VOP a náhrada vynaložených nákladov v zmysle bodu 3.3 týchto VOP.
  6. Pacient je oprávnený na základe vlastného výberu uskutočniť platbu konečnej ceny podľa predchádzajúceho bodu týchto VOP nasledovnými spôsobmi:
   a) Platbou na dobierku, t. j. uskutočnením platby Správcovskej spoločnosti pri osobnom odovzdaní Tovaru na základe faktúry vystavenej Správcovskou spoločnosťou.
   b) iným spôsobom, ak sa tak Správcovská spoločnosť s Pacientom dohodne.Konečná cena sa považuje za riadne uhradenú len v prípade pripísania plnej výšky konečnej ceny na účet Správcovskej spoločnosti. Výber spôsobu platby spolu so spôsobom doručenia určí Pacient pri vyjadrení súhlasu s realizáciou Pomoci podľa čl. 6 VPS.
  7. Konečná cena, ako aj jednotlivo náklady v zmysle bodu 3.1 týchto VOP a náhrada za vynaložené náklady  v zmysle bodu 3.3 týchto VOP sú uvádzane v Registračnom systéme vrátane DPH.
 1. Doručenie Tovaru
  1. Po vytvorení Záväznej požiadavky o Pomoc v zmysle čl. 6 VPS Správcovská spoločnosť zabezpečí zabalenie a doručenie Tovaru do 48 hod. počas pracovných dní od vytvorenia Záväznej požiadavky o Pomoc.
  2. Správcovská spoločnosť zabezpečí doručenie Tovaru Pacientovi v lehote podľa predchádzajúceho bodu tohto článku VOP vlastnými kapacitami alebo prostredníctvom svojich partnerov (kuriérom).
  3. Pacient je povinný pri preberaní Tovaru dôkladne skontrolovať obal, v ktorom je Tovar zabalený a v prípade poškodenia je nevyhnutné na mieste skontrolovať obsah zabaleného Tovaru a spísať so zamestnancom Správcovskej spoločnosti alebo zamestnancom partnera Správcovskej spoločnosti (s kuriérom), protokol o zistených nedostatkoch alebo poškodení Tovaru spôsobeného prepravou Tovaru.  Pacient je pri poškodení obalu a obsahu Tovaru oprávnený Tovar neprevziať.
  4. Pacient je povinný pri prevzatí Tovaru preukázať sa kuriérovi občianskym preukazom a umožniť mu tak overenie totožnosti, aby Lieky na viazaný výdaj boli doručené do rúk Pacienta, ktorému boli predpísané.
 1. Práva a povinnosti Správcovskej spoločnosti
  1. Správcovská spoločnosť v súlade s VPS zastupuje Pacienta v mene a na účet Pacienta pri Výdaji a/alebo Kúpe Tovaru. Momentom odovzdania Pacientom špecifikovaného Tovaru podľa Záväznej požiadavky o  pomoci Lekárňou Správcovskej spoločnosti a zaplatením nákladov podľa bodu 3.1 týchto VOP Lekárni Správcovskou spoločnosťou konajúcou v mene a na účet Pacienta, na Pacienta prechádza vlastnícke právo k Tovaru.
  2. Na základe tejto zmluvy sa Správcovská spoločnosť zaväzuje pre Pacienta zabezpečiť zabalenie a doručenie Tovaru vo vlastníctve Pacienta na miesto určené Pacientom. Správcovská spoločnosť je povinná pri zabezpečení balenia a doručenia Tovaru konať v súlade s odbornou starostlivosťou.
  3. Správcovská spoločnosť zodpovedá za škody spôsobené na Tovare vo vlastníctve Pacienta od prevzatia Tovaru od Lekárne až po doručenie a odovzdanie Tovaru Pacientovi v mieste určenom Pacientom.
  4. Správcovská spoločnosť odovzdá Tovar Pacientovi po podpísaní potvrdenia o prevzatí Tovaru a až po zaplatení konečnej ceny v zmysle bodu 3.5 týchto VOP.
  5. Ak nebol Pacient osobne zastihnutý, môže byť proti písomnému potvrdeniu odovzdaný Tovar aj iným osobám, ktoré sa nachádzajú na mieste doručenia, rovnako ako aj iným osobám, o ktorých je možné podľa okolností predpokladať, že sú oprávnené Tovar prijať (rodinný príslušník Pacienta).
  6. Správcovská spoločnosť je v súlade s odbornou starostlivosťou povinná zabezpečiť, aby nedošlo k škode na Tovare nesprávnou manipuláciou, nesprávnym a nedostatočným zabalením Tovaru, nesprávnym uložením, umiestnením alebo uchytením Tovaru pri doručovaní.
  7. Správcovská spoločnosť je povinná zabaliť a doručiť Tovar Pacientovi riadne a včas.
  8. Správcovská spoločnosť nezodpovedá za vady Tovaru nespôsobené prepravou Tovaru a na takéto vady sa vzťahuje reklamačný poriadok Lekárne uvedený vo všeobecných obchodných podmienkach Lekárne, ktoré tvoria prílohu č. 1 VPS.