0800 609 609 (Po-Pia. 7 - 15)

Príloha č. 1

 1. Úvodné ustanovenia
  1. Toto sú všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) Lekárne, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy.
  2. Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť Všeobecných podmienok spolupráce (ďalej len „VPS“) upravujúce vzájomné práva a povinnosti Občianskeho združenia  a Pacienta, ktorí medzi sebou uzatvorili Zmluvu o spolupráci.
  3. Definícia základných pojmov v zmysle článku I VPS je platná a záväzná aj pre tieto VOP, ak nie sú tieto pojmy upravené v týchto VOP osobitne.
  4. Tieto VOP upravujú zmluvný vzťah medzi Lekárňou ako predávajúcim (ďalej len „predávajúci“) na jednej strane a Pacientom – fyzickou osobou spotrebiteľom, ako kupujúcim na strane druhej (ďalej len „kupujúci“) v zmysle článku 4 VPS, ktorý vzniká pri predaji Tovaru, okrem Tovaru podľa článku 4.9 VPS.
  5. Pokiaľ je v týchto VOP použitý pojem Tovar, myslí sa tým Tovar, okrem Tovaru podľa článku 4.9 VPS.
  6. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom, ktoré nie sú vyslovene upravené v týchto VOP a/alebo v zmluve uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Z. z.  o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov a zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene doplnení niektorých zákonov.
  7. Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy potvrdí, že sa zoznámil s týmito VOP a že s týmito VOP súhlasí.
  8. Kúpna zmluva – všeobecné ustanovenia
   1.8.1 Kúpna zmluva je dvojstranný právny úkon medzi Lekárňou ako predávajúcim a Pacientom ako kupujúcim, pri uzatváraní ktorej je Pacient oprávnený byť zastúpený treťou osobou, na základe ktorej je Lekáreň povinná odovzdať Tovar Pacientovi alebo jeho zástupcovi a Pacient je povinný Tovar prevziať osobne alebo prostredníctvom svojho zástupcu a zaplatiť zaň Lekárni kúpnu cenu v zmysle VPS.
 2. Uzavretie kúpnej zmluvy
  1. Kúpna zmluva sa považuje za uzatvorenú pri prevzatí Tovaru Pacientom alebo Pacientom zvoleným zástupcom a zaplatení kúpnej ceny Tovaru.
 1. Odstúpenie
  1. V zmysle dohody medzi predávajúcim a kupujúcim má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a to bez udania dôvodu, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia Tovaru kupujúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané do štrnástich (14) dní od prevzatia Tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy je kupujúci povinný zaslať na adresu výkonu činnosti Lekárne, resp. e-mailom na adresu lekaren@farmazon.sk /osobne v Lekárni.
  2. V prípade odstúpenia od zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší s tým, že kupujúci musí Tovar vrátiť bez zbytočného odkladu predávajúcemu po odoslaní písomného odstúpenia od zmluvy. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený, neopotrebovaný a nespotrebovaný a v pôvodnom obale. Nemožnosť odstúpenia od zmluvy sa týka predaja Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je možné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní Tovaru už porušený (napr. kozmetika, detské cumlíky, dojčenské flaše a pod.).
  3. V lehote pätnástich (15) dní od vrátenia Tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený vykonať preskúmanie vráteného Tovaru, najmä za účelom zistenia, či vrátený Tovar nie je poškodený, opotrebovaný alebo (i čiastočne) spotrebovaný. Ak Tovar vrátený kupujúcim je poškodený, opotrebovaný alebo (i čiastočne) spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody tým vzniknuté.
  4. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnásť (14) dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu, ktorú od neho prijal v zmysle kúpnej zmluvy.
  5. Kupujúci taktiež zodpovedá za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom kupujúcim, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu Tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu:
   a) hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota Tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške
   b) náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou Tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.
  6. Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu VOP uhradiť predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou Tovaru a hodnotou Tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.
  7. Ustanovenia čl. 6 týchto VOP výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) zákona 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.
 1. Záruka a nároky z vád, reklamácia a reklamačný poriadok
  1. Záručná doba na vady dodaného Tovaru začína plynúť odo dňa odovzdania Tovaru kupujúcemu. Ak nie je pri dodaní Tovaru stanovená kratšia alebo dlhšia záručná doba, je záručná doba na dodaný tovar 24 mesiacov. Ak zistí kupujúci pri prevzatí Tovaru vady, musí tieto skutočnosti oznámiť predávajúcemu reklamačným formulárom, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní od prevzatia Tovaru.
  2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že Tovar je v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vád. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa. Za vadný sa považuje Tovar, ktorý nemá obvyklé či prezentované vlastnosti, neslúži na svoj účel, nezodpovedá požiadavkám právnych predpisov či nebol dodaný v dohodnutom množstve.
  3. V prípade, že Tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou, v prípade, že nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.
 1. Informácia o možnosti alternatívneho riešenia sporov
  1. V súlade so zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Správcovskú spoločnosť so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Správcovská spoločnosť vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Správcovská spoločnosť porušila jeho práva.
  2. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, P.O. Box 29, 827 99 Bratislava, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke mhsr.sk), ak poskytovateľ na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd týmto nie je dotknutá.
  3. V prípade akýchkoľvek problémov môže spotrebiteľ kontaktovať Lekáreň na e-mail lekaren@farmazon.sk
 1. Záverečné ustanovenia
  1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 1.6.2022.
  2. Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť VPS.
  3. Lekáreň je oprávnená kedykoľvek jednostranne zmeniť tieto VOP a to zverejnením nových VOP.