0800 609 609 (Po-Pia. 7 - 15)

Zmluva o spolupráci

uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka v nižšie uvedený deň medzi zmluvnými stranami

MEDICAMENTUM SK
so sídlom Grösslingová 4, 811 09 Bratislava
IČO: 53 819 446
v mene ktorého koná: Adela Mináriková, člen predstavenstva
(ďalej len „Občianske združenie“) a

a

meno a priezvisko: ____________________________________________________________
adresa trvalého bydliska: _______________________________________________________
rodné číslo: _________________________________________________________________
telefónny kontakt (povinný údaj)/e-mailový kontakt: ________________________________
(ďalej len „Pacient“)

uzatvárajú túto zmluvu za nasledovných podmienok:

I.
Úvodné ustanovenia

 1. Cieľom Občianskeho združenia je napĺňať potreby pacientov a ich rodinných príslušníkov za účelom podpory a zlepšenia ich zdravotného stavu a kvality života. Občianske združenie sa zameriava najmä na aktívnu pomoc pacientom a ich rodinným príslušníkom v rôznych životných situáciách spôsobených ich chorobou, zranením či postihnutím za účelom uľahčenia života pacientov a ich rodinných príslušníkov a zvýšenia kvality ich života. Občianske združenie vykonáva svoju činnosť bezodplatne, nezištne a dobrovoľne.
 2. Občianske združenie poskytuje a realizuje pomoc pacientom a spolupracuje s pacientmi najmä pri zastúpení pacientov pri kúpe a/alebo výdaji liekov a/alebo ostatného lekárenského sortimentu v zmysle definície pojmov podľa Všeobecných podmienok spolupráce (ďalej len „VPS“) a pri vykonávaní všetkých s tým spojených úkonov vrátane ich zabalenia a doručenia pacientom a iných úkonov súvisiacich s prepojením tretích subjektov participujúcich na uskutočňovaní tejto pomoci. Táto činnosť Občianskeho združenia je zameraná aj na elimináciu osobného styku pacientov s verejnosťou pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a s tým spojenej potenciálnej nákazy pacientov chorobou COVID-19.
 3. Na účely tejto zmluvy sa lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny v zmysle ich vymedzenia uvedeného v zákone č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) označujú spoločným pojmom „Lieky“ a lekárenský sortiment odlišný od Liekov, bežne dostupný u poskytovateľov lekárenskej starostlivosti ako napr. detská výživa, prírodné liečivé vody, potraviny na osobitné výživové účely, kozmetické výrobky, dezinfekčné prostriedky, antiseptiká pod spoločným pojmom „Ostatný lekárenský sortiment“ (ďalej len Lieky a Ostatný sortiment spolu aj „Tovar“).  Lieky možno ďalej rozdeliť na „Lieky na neviazaný výdaj“ – Lieky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis alebo lekársky poukaz  a na „Lieky na viazaný výdaj“ – Lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis alebo lekársky poukaz.
 4. S poukázaním na vyššie uvedené uzatvárajú zmluvné strany túto zmluvu, ktorou sa dohodli na spolupráci pri zastupovaní pacienta pri kúpe a/alebo výdaji Tovaru vrátane jeho zabalenia a doručenia, to všetko v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto zmluve a vo VPS.
 5. Občianske združenie nezaobchádza s Liekmi a Ostatným lekárenským sortimentom v zmysle Zákona.

II.
Definícia tretích subjektov

 1. Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že plnenie predmetu tejto zmluvy bude vykonávané aj prostredníctvom spolupráce Občianskeho združenia s tretími subjektami. Na účely tejto zmluvy sa preto nižšie uvedené pojmy vykladajú nasledovne:
  Lekáreň“ – držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti v zmysle Zákona uskutočňujúci predaj alebo výdaj Tovaru
  Správcovská spoločnosť“ – subjekt splnomocnený na zastúpenie Pacienta pri kúpe a/alebo výdaji Tovaru, ktorý zároveň na základe zmluvného vzťahu v zmysle prílohy č. 2 VPS zabezpečí zabalenie a doručenie Tovaru vo vlastníctve Pacienta na miesto určené Pacientom.

III.
Predmet a rozsah spolupráce Pacienta s Občianskym združením

 1. Občianske združenie zastupuje Pacienta v jeho mene a na jeho účet pri kúpe a/alebo výdaji Tovaru a pri vykonávaní všetkých s tým spojených úkonov vrátane zabalenia a doručenia Tovaru Pacientovi a iných úkonov súvisiacich s prepojením tretích subjektov participujúcich na uskutočňovaní tejto Pomoci v zmysle VPS.
 2. Pacient si je vedomý, že Občianske združenie vo vlastnom mene alebo prostredníctvom tretích subjektov na základe osobitného plnomocenstva v zmysle čl. IV. tejto zmluvy uzatvára v mene a na účet Pacienta dvojstranné právne úkony za účelom plnenia predmetu tejto zmluvy.
 3. Na účely riadneho a včasného plnenia predmetu tejto zmluvy Občianske združenie splnomocní Správcovskú spoločnosť na zastúpenie Pacienta pri kúpe a/alebo výdaji Tovaru a zároveň Občianske združenie v mene a na účet Pacienta uzatvorí so Správcovskou spoločnosťou zmluvu o poskytnutí služieb, ktorej podmienky sú uvedené v prílohe č. 2 VPS, na základe ktorej Správcovská spoločnosť za úhradu nákladov v zmysle čl. IV. tejto zmluvy zabalí  a doručí Tovar Pacientovi.
 4. Plnenie predmetu tejto zmluvy – realizácia pomoci Občianskeho združenia a jej prijatie sa bude uskutočňovať predovšetkým telefonickým alebo elektronickým dopytom Občianskeho združenia adresovanom Pacientovi. Podrobnosti sú uvedené vo VPS.
 5. Pacient touto zmluvou berie na vedomie, že Občianske združenie zasiela osobné údaje Pacienta v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa pre doručovanie tovaru, telefónne číslo, rodné číslo Lekárni za účelom prístupu Lekárne k zoznamu jeho predpísaných Liekov na viazaný výdaj (e-recept) v aplikácii e-Health a riadneho zabezpečenia výdaja Liekov.  Pacient si súčasne v rámci formuláru, ktorý je súčasťou tejto zmluvy jasne určí periodicitu požadovaných kontrol dostupnosti jemu predpísaných Liekov na viazaný výdaj v systéme e-Health – elektronické služby zdravotníctva Lekárňou na účely kontaktovania Pacienta Lekárňou a poskytnutia Pomoci. Pacient je povinný riadne a včas oznámiť Občianskemu združeniu všetky okolnosti a informácie, ktoré môžu mať vplyv na plnenie predmetu tejto zmluvy, najmä aktuálne osobné údaje Pacienta, adresu pre doručenie a pod.

IV.
Splnomocnenie

 1. Na účely plnenia predmetu tejto zmluvy Pacient osobitne splnomocňuje Občianske združenie, aby Pacienta v jeho mene a na jeho účet v celom rozsahu zastupovalo pri kúpe a/alebo výdaji a prevzatí Tovaru a na doručenie Tovaru na miesto určené Pacientom, najmä na výber Lekárne a Správcovskej spoločnosti, na uzatvorenie všetkých právnych úkonov potrebných pre doručenie a zabalenie Tovaru Pacientovi, na všetky právne úkony potrebné pre uplatnenie akýchkoľvek práv a nárokov Pacienta v súvislosti s kúpou a/alebo výdajom a doručením Tovaru vrátane jeho zabalenia, ako i na všetky ďalšie úkony s tým spojené. Pacient súhlasí s tým, aby si splnomocnené Občianske združenie pri poskytovaní a realizácií pomoci podľa tejto zmluvy ustanovilo za seba zástupcu, a ak ich ustanoví viac, Pacient súhlasí, aby každý z nich konal samostatne.

V.
Náklady na realizáciu pomoci

 1. Občianske združenie poskytuje Pacientovi pomoc a spoluprácu podľa tejto zmluvy bezodplatne.
 2. Pacient je však podľa konkrétneho prípadu a v zmysle VPS povinný uhradiť kúpnu cenu Liekov na neviazaný výdaj, úhradu za Lieky na viazaný výdaj čiastočne uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia vo výške podľa príslušných právnych predpisov a náklady na zabalenie a doručenie Tovaru. Bližšie podrobnosti sú uvedené vo VPS.
 3. Pacient sa zaväzuje uhradiť náklady podľa tohto článku zmluvy pri prevzatí doručovaného Tovaru alebo vopred, pričom bližšie podrobnosti o platbe sú uvedené vo VPS.

VI.
Záverečné ustanovenia

 1. Táto zmluva vzniká a nadobúda účinnosť dňom jej podpisu obomi zmluvnými stranami. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a každá zo zmluvných strán je oprávnená od nej odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva nahrádza akékoľvek predchádzajúce dohody a zmluvy uzavreté medzi zmluvnými stranami, ktorých predmet je zhodný s predmetom tejto zmluvy uzatvorené v akejkoľvek forme. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na nevysporiadané záväzky medzi zmluvnými stranami z týchto dohôd alebo zmlúv.
 3. Vzťahy zmluvných strán založené touto zmluvou, ktoré táto zmluva výslovne neupravuje, sa riadia príslušnými ustanoveniami VPS a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Táto zmluva sa uzatvára podľa Občianskeho zákonníka.
 4. VPS zverejnené na internetovej stránke Občianskeho združenia: www.medicamentum.sk sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a sú pre zmluvné strany právne záväzné. V prípade akýchkoľvek pochybností či odlišností majú ustanovenia tejto zmluvy prednosť pred ustanoveniami VPS. Občianske združenie si vyhradzuje právo na zmenu VPS. Pacient je povinný oboznámiť sa s VPS pred uzatvorením tejto zmluvy.
 5. Podrobné informácie o spracovaní osobných údajov pacientov v súlade s čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) má pacient k dispozícií pri potvrdzovaní tejto zmluvy o spolupráci a na webovom sídle Občianskeho združenia www.medicamentum.sk .
 6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a potvrdzujú, že táto zmluva je zrozumiteľná a určitá, vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, a nie je uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú vlastnoručným podpisom.

[ ] Pacient prehlasuje, že sa so znením VPS a všetkými prílohami VPS riadne oboznámil, s ich znením súhlasí a nemá k nim žiadne výhrady.

V _______________ dňa _______________

………………………………………………………………
Adela Mináriková, člen predstavenstva
MEDICAMENTUM SK

………………………………………….
Pacient

Formulár pre určenie periodicity požadovaných kontrol dostupnosti predpísaných Liekov na viazaný výdaj v systéme e-Health – elektronické služby zdravotníctva podľa čl. III. bodu 5. tejto zmluvy. Prosím zaškrtnite ako často chcete, aby Občianske združenie prostredníctvom Lekárne overovalo stav dostupnosti predpísaných liekov.

[ ] Želám si, aby lekáreň poverená Občianskym združením overovala dostupnosť predpísaných liekov na viazaný výdaj 1x za hodinu.

[ ] Želám si, aby lekáreň poverená Občianskym združením overovala dostupnosť predpísaných liekov na viazaný výdaj 1x za deň.

[ ] Želám si, aby lekáreň poverená Občianskym združením overovala dostupnosť predpísaných liekov na viazaný výdaj výhradne len na moje požiadanie.

Bola mi sprístupnená informácia o spracúvaní mojich osobných údajov v súlade s čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).