0800 609 609 (Po-Pia. 7 - 15)

Účel spracúvania osobných údajov – účtovné doklady

 1. Prevádzkovateľ:
  Občianske združenie, MEDICAMENTUM SK so sídlom Grösslingová 4, 811 09 Bratislava, IČO: 53 819 446
 2. Účel spracúvania osobných údajov:
  Osobné údaje sa spracúvajú za účelmi:
  a) prípravy a evidencie zmlúv na pokyn dotknutej osoby alebo zástupcu právnickej osoby v rámci zmluvného vzťahu. Za účelom evidovania objednávok dotknutých osôb pri zavedení a plnení predzmluvných a zmluvných vzťahov,
  b) vedenia účtovnej agendy,
  c) fakturácia.
 1. Zákonnosť spracúvania osobných údajov: 
  a) príprava a evidencie zmlúv na pokyn dotknutej osoby v rámci zmluvného vzťahu. Za  účelom evidovania objednávok dotknutých osôb pri zavedení a plnení  predzmluvných a zmluvných vzťahov:
  Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia  Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri  spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa  zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
  b) vedenie účtovnej agendy:
  Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia  Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri  spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa  zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
  c) fakturácia:
  Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia  Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri  spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa  zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
 1. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:
  a) príprava a evidencie zmlúv na pokyn dotknutej osoby v rámci zmluvného vzťahu. Za
  účelom evidovania objednávok dotknutých osôb pri zavedení a plnení
  predzmluvných a zmluvných vzťahov:
  • Spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa
  nevykonáva.
  b) vedenie účtovnej agendy:
  • zákon č. 431/2002 z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 513/1991 zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
  • zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.
  c) fakturácia:
  • zákon č. 431/2002 z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 222/2004 z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 40/1964 zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 513/1991 zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona 286/1992 Zb.
  o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov,
  • zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.
 2. Zoznam osobných údajov:
  a) Zmluva obsahuje osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, titul, adresa, pracovné alebo služobné zaradenie, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, e-mailová adresa, identifikačné údaje zamestnávateľa.
  b) Meno a priezvisko zdaniteľnej osoby alebo názov zdaniteľnej osoby, adresu jej sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jej identifikačné číslo pre daň, pod ktorým tovar alebo službu dodala, alebo meno a priezvisko príjemcu tovaru alebo služby alebo názov príjemcu tovaru alebo služby, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jeho identifikačné číslo pre daň pod ktorým mu bol dodaný tovar alebo pod ktorým mu bola dodaná služba číslo bankového účtu fyzickej osoby.
  c) Meno a priezvisko zdaniteľnej osoby alebo názov zdaniteľnej osoby, adresu jej sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jej identifikačné číslo pre daň, pod ktorým tovar alebo službu dodala, alebo meno a priezvisko príjemcu tovaru alebo služby alebo názov príjemcu tovaru alebo služby, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jeho identifikačné číslo pre daň pod ktorým mu bol dodaný tovar alebo pod ktorým mu bola dodaná služba číslo bankového účtu fyzickej osoby.
 1. Dotknuté osoby:
  Zamestnanci, bývalí zamestnanci, zamestnanci dodávateľov tovaru a služieb, dotknuté osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom.
 2. Lehoty uloženia osobných údajov:
 • Dopyty – 5 rokov,
 • Účtovné doklady – 10 rokov,
 • Ponuky – 3 roky,
 • Ceny a cenové výmery – 10 rokov,
 • Dodávateľské a odberateľské dokumenty (jednotlivo) – 10 rokov,
 • Doklady súvisiace s evidenciou majetku – 5 rokov,
 • Nákup strojov a zariadení – 5 rokov,
 • Daňové priznania – 20 rokov,
 • Výkazy ročné (účtovné uzávierky, záverečný účet, overenie audítorom) – 10 rokov,
 • Výkazy krátkodobé – 5 rokov,
 • Investičné doklady – 20 rokov,
 • Účtovný rozvrh a účtovná osnova – 10 rokov,
 • Hlavná kniha (základné účtovníctvo)- 10 rokov,
 • Účtovné knihy – 10 rokov,
 • Projektovo-programová dokumentácia – 5 rokov,
 • Bankové doklady a výpisy – 10 rokov,
 • Pokladničné doklady – 10 rokov,
 • Zoznamy číselných znakov a symbolov používaných v účtovníctve – 10 rokov,
 • Stavy zásob – 5 rokov,
 • Kniha faktúr – 10 rokov,
 • Úhrady – výzvy – 10 rokov,
 • Upomienky (predžalobné) – 10 rokov,
 • Avízo – 5 rokov,
 • Evidencia interných platobných príkazov – 5 rokov,
 • Obeh účtovných dokladov – smernica – 10 rokov,
 • Zálohové platby – 10 rokov,
 • Stanoviská ekonomického charakteru – 10 rokov,
 1. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:
  Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa nevykonáva.
 2. Postup osobných údajov dotknutých osôb do tretích krajín:
  Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.
 3. Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:
  Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.
 4. Kategória osobných údajov:
  Bežné osobné údaje.
 5. Zverejňovanie osobných údajov:
  Osobné údaje sa nezverejňujú.
 6. Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania osobných údajov
  Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.
 7. Práva dotknutých osôb
  Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, má právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu prevádzkovateľa, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa. Vybavovanie práv dotknutých osôb sa zabezpečuje individuálne prostredníctvom zodpovednej osoby na adrese zodpovednaosoba@topprivacy.sk .
 1. Sprostredkovatelia:
Sprostredkovateľ:  Právny základ
Účtovná spoločnosť:
SV Consulting, s.r.o.

Piaristická 276/46
911 01 Trenčín
IČO: 52562832
na základe článku 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
 1. Príjemcovia osobných údajov:
Príjemcovia osobných údajov Právny základ
Zdravotné poisťovne na základe zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon o dani z pridanej hodnoty 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Sociálna poisťovňa na základe zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Zdravotné poisťovne na základe zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene zákona o poisťovníctve v znení neskorších predpisov.
 1. Iný oprávnený subjekt:
Iný oprávnený  subjekt Právny základ
Orgány verejnej  moci Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci  konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom  členského štátu ale nepovažujú sa za príjemcov; spracúvanie  uvedených údajov uvedenými orgánmi verejnej moci sa uskutočňuje  v súlade s uplatniteľnými pravidlami ochrany údajov v závislosti od  účelov spracúvania;
Súd, orgány činné  v trestnom konaní na základe zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, na  základe zákona 301/2005 Z. z. Trestný poriadok.
Úrad na ochranu  osobných údajov na základe zákona č. 18/2018 z. z. o ochrane osobných údajov a o  zmene a doplnení niektorých zákonov.