0800 609 609 (Po-Pia. 7 - 15)

Účel spracúvania osobných údajov – registrácia

 1. Účel spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje sa spracúvajú za účelom vytvorenia používateľského konta. Poskytnuté údaje sa využívajú na prihlásenie do používateľského konta, na zasielanie zabudnutého hesla na uvedený email, ako aj na rýchlejšie vybavenie objednávky (na základe pred vyplnenia objednávkového formulára).  Registráciou do Registračného systému bude pacientovi vytvorený a pridelený jeho osobný užívateľský profil/účet, ktorý môže využívať na vytvorenie Záväznej požiadavky o pomoc a oznámenie s tým súvisiacich požiadaviek Občianskemu združeniu v rámci realizácie Pomoci Občianskym združením Pacientovi.

 1. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 1. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva.

 1. Zoznam osobných údajov:

Osobné údaje sa spracúvajú v nasledovnom rozsahu:

 • Meno a priezvisko,
 • Adresa trvalého bydliska,
 • Adresa pre doručovanie Tovaru, ak je odlišná od adresy trvalého bydliska,
 • Rodné číslo,
 • Označenie zdravotnej poisťovne (nepovinné)
 • Emailová adresa,
 • telefónne číslo,
 • kartička poistenca
 1. Dotknuté osoby:

Dotknutými osobami sú osoby, ktoré si chcú na stránke prevádzkovateľa vytvoriť používateľské konto.

 1. Lehoty uloženia osobných údajov: 

Osobné údaje sa uchovávajú po dobu 5 rokov od poslednej aktivity na webom sídle prevádzkovateľa.

 1. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa nevykonáva.

 1. Postup osobných údajov dotknutých osôb do tretích krajín:

Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

 1.  Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:

Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

 1. Kategória osobných údajov:

Bežné osobné údaje.

 1. Zverejňovanie osobných údajov:

Osobné údaje sa nezverejňujú.

 1. Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie:

Pri spracúvaní osobných údajov na vyššie spomenuté účely nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu a profilovaniu.

 1. Práva dotknutých osôb:

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, má právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu prevádzkovateľa, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.  Vybavovanie práv dotknutých osôb sa zabezpečuje individuálne prostredníctvom zodpovednej osoby (osoby určenej prevádzkovateľom).

 1. Sprostredkovateľ:
Sprostredkovateľ:  Právny základ
Správcovská spoločnosť zabezpečujúca  prepravu: Medicamentum SK, s.r.o.,  Pod Juhom 7666, Trenčín  911 01,  IČO:53 608 658 na základe článku 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu  a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní  osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým  sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane  údajov)
 1. Iný oprávnený subjekt: 
Iný oprávnený subjekt Právny základ
Orgány verejnej moci Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu ale nepovažujú sa za príjemcov; spracúvanie uvedených údajov uvedenými orgánmi verejnej moci sa uskutočňuje v súlade s uplatniteľnými pravidlami ochrany údajov v závislosti od účelov spracúvania;