0800 609 609 (Po-Pia. 7 - 15)

Účel spracúvania osobných údajov – pomoc občianskeho združenia

1. Prevádzkovateľ:  

Občianske združenie, MEDICAMENTUM SK so sídlom Grösslingová 4, 811 09  Bratislava, IČO: 53 819 446.

2. Účel spracúvania osobných údajov: 

Účelom spracovania osobných údajov je napĺňať potreby pacientov a ich rodinných  príslušníkov za účelom podpory a zlepšenia ich zdravotného stavu a kvality života.  Občianske združenie spracováva údaje za účelom poskytnutia a zrealizovania pomoci  a spolupracuje s pacientami najmä pri zastúpení pacientov pri kúpe a/alebo výdaji  liekov a/alebo ostatného lekárenského sortimentu v zmysle definície pojmov podľa  všeobecných obchodných podmienok spolupráce a pri vykonávaní všetkých s tým  spojených úkonov vrátane ich zabalenia, doručenia a iných úkonov súvisiacich  s prepojením tretích subjektov participujúcich na uskutočňovaní tejto pomoci.

3. Zákonnosť spracúvania osobných údajov: 

Osobné údaje sa spracovávajú na základe zmluvného vzťahu s dotknutou osobou podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ)  2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom  pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie  o ochrane údajov).

4. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov: 

Spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa  nevykonáva.

5. Zoznam osobných údajov: 

Titul, Meno, Priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa pre doručovanie, telefónne  číslo, rodné číslo, kópia kartičky poistenca,

6. Dotknuté osoby: 

Pacienti, ktorým občianske združenie poskytuje pomoc.

7. Lehoty uloženia osobných údajov:  

• Osobné údaje sa spracúvajú po dobu trvania zmluvného vzťahu.

• Po skončení zmluvného vzťahu sa ponechávajú osobné údaje v rozsahu titul,  meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska na uplatnenie zákonných povinností.  Osobné údaje v rozsahu adresa pre doručovanie, telefónne číslo, rodné číslo  a kartička poistenca sa bezpečne zlikvidujú po skončení zmluvného vzťahu.

8. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa  nevykonáva.

9. Postup osobných údajov do tretích krajín: 

Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

10. Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia: 

Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované  v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané  v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej  ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých  informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými  v bezpečnostnej politike.

11. Kategória osobných údajov: 

Bežné osobné údaje a osobitá kategória osobných údajov.

12. Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania osobných údajov 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

13. Zverejňovanie osobných údajov: 

Osobné údaje sa nezverejňujú.

14. Práva dotknutých osôb 

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom,  ktoré sú o nej spracúvané, má právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie,  alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu  osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho  rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj  právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak  prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá  osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať.  Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov  založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje  práva zaslaním emailu na adresu prevádzkovateľa, alebo písomne na adresu  prevádzkovateľa. Vybavovanie práv dotknutých osôb sa zabezpečuje individuálne  prostredníctvom zodpovednej osoby na adrese zodpovednaosoba@topprivacy.sk .

15. Sprostredkovatelia:

Sprostredkovateľ Právny základ
Správcovská spoločnosť zabezpečujúca  prepravu: Medicamentum SK, s.r.o.,  Pod Juhom 7666, Trenčín  911 01,  IČO:53 608 658 na základe článku 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu  a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní  osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým  sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane  údajov)
Dodávateľ rezervačného  softvérového systému: SV Consulting, s. r. o. Piaristická 276/46  911 01 Trenčín IČO: 52562832 na základe článku 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu  a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní  osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým  sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane  údajov)

16. Príjemcovia osobných údajov: 

Príjemca osobných  údajov: Účel postúpenia osobných údajov
Lekáreň Osobné údaje v rozsahu Titul, Meno, Priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa pre doručovanie, telefónne číslo, rodné číslo, kópia kartičky poistenca sa postupujú za účelom naplnenia zmluvného vzťahu a poskytnutia pomoci pri vyzdvihnutí liekov predpísaných na lekársky predpis. Pre kvalitnejšie a efektívnejšie poskytnutie pomoci pacientovi si občianske združenie môže zvoliť a inú lekáreň na vyzdvihnutie liekov. Lekáreň po prijatí osobných údajov sa stáva samostatným prevádzkovateľom osobných údajov na základe zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Farmazon s.r.o.
Ivánska cesta 30B 82104 Bratislava – mestská časť  Ružinov IČO: 53487168
Osobné údaje v rozsahu Titul, Meno, Priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa pre doručovanie, telefónne číslo, rodné číslo, kópia kartičky poistenca sa postupujú za účelom naplnenia zmluvného  vzťahu a poskytnutia pomoci pri vyzdvihnutí liekov predpísaných  na lekársky predpis. Lekáreň po prijatí osobných údajov sa stáva  samostatným prevádzkovateľom osobných údajov na základe  zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o  zmene a doplnení niektorých zákonov.

17. Iný oprávnený subjekt: 

Iný oprávnený  subjekt Právny základ  Rozsah osobných údajov  postupovaný tretej strane 
Orgány  verejnej moci Orgány verejnej moci, ktoré môžu  prijať osobné údaje v rámci  konkrétneho zisťovania v súlade s  právom Únie alebo právom členského  štátu, sa však nepovažujú za  príjemcov; spracúvanie uvedených  údajov uvedenými orgánmi verejnej  moci sa uskutočňuje v súlade s  uplatniteľnými pravidlami ochrany  údajov v závislosti od účelov  spracúvania; Osobné údaje v rozsahu  vyžiadania od oprávneného  subjektu (napr. Polícia v rámci  vyšetrovania priestupkov  alebo trestných činov)