0800 609 609 (Po-Pia. 7 - 15)

Účel spracúvania osobných údajov – nahrávanie hovorov

 1. Účel spracúvania osobných údajov:

Nahrávanie telefonických hovorov sa uskutočňuje za účelom preukázania vykonania právneho úkonu alebo z dôvodu kontroly kvality poskytovanej pomoci a spracovanie a vyhodnotenie Záväznej požiadavky o pomoc, nakoľko občianske združenie vykonáva svoju činnosť pri zastúpení pacientov pri kúpe a/alebo výdaji liekov a/alebo ostatného lekárenského sortimentu podľa všeobecných obchodných podmienok spolupráce a pri vykonávaní všetkých s tým spojených úkonov vrátane ich zabalenia, doručenia a iných úkonov súvisiacich s prepojením tretích subjektov participujúcich na uskutočňovaní tejto pomoci.   Občianske združenie nebude spracovávať osobitú kategóriu osobných údajov ale iba výstup z hovoru v podobe informácie o záväznom poskytnutí pomoci a podklady k účtovným dokladom.

V rámci účelu nahrávania hovorov  je MEDICAMENTUM SK, občianske združenie, Grösslingová 4, 811 09 Bratislava, IČO: 53 819 446 v postavení spoločného prevádzkovateľa spolu s Lekárňou Farmazon s.r.o., Ivánska cesta  30B, 82104  Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 53487168, pričom lekáreň vykonáva samotné nahrávanie hovorov prostredníctvom svojich zamestnancov a spracováva výstupy z týchto hovorov. Občianske združenie v rámci týchto výstupov využíva len nevyhnutné informácie o poskytnutí záväznej  pomoci a podklady k účtovným dokladom potrebné k naplneniu účelu.
V súvislosti s nahrávaním telefonických hovorov Občianske združenie informuje Pacienta o tom, že vykonáva nahrávanie telefonických hovorov, avšak výhradne len so súhlasom pacienta podľa zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických  komunikáciách. Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné a o tejto skutočnosti bude Pacient informovaný ešte pred vykonaním samotného zvukového záznamu.

V prípade kedy je spracúvanie nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo kedykoľvek, keď súdy vykonávajú svoju súdnu právomoc, tak sa Občianske združenie môže oboznámiť aj s osobitnou kategóriou osobných údajov.

 1. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

Za účelom nahrávania hovorov sa osobné údaje spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 1. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov sa na základe osobitného právneho predpisu nevykonáva.

 1. Zoznam osobných údajov:

Osobné údaje sa spracúvajú v rozsahu:
a) údajov o zamestnancovi, ktorý telefonát vykonal/prijal;
b) údajov o dotknutej osobe (pacientovi), ktorému je poskytovaná záväzná pomoc,
c) predmet hovoru.

 1. Dotknuté osoby:

Dotknutými osobami sú zamestnanci lekárne a dotknuté osoby (pacienti), ktorým je poskytovaná  záväzná pomoc.

 1. Lehoty uloženia osobných údajov:

Osobné údaje budú spracovávané po dobu 6 mesiacov od uskutočnenia hovorov.

 1. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa nevykonáva.

 1. Postup osobných údajov do tretích krajín:

Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

 1. Kategória osobných údajov:

Bežné osobné údaje.

 1.  Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:

Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

 1. Zverejňovanie osobných údajov

Osobné údaje sa nezverejňujú.

 1. Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie:

Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu a profilovaniu.

 1. Práva dotknutých osôb:

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, má právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu prevádzkovateľa, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.  Vybavovanie práv dotknutých osôb sa zabezpečuje individuálne prostredníctvom zodpovednej osoby (osoby určenej prevádzkovateľom).

 1. Sprostredkovatelia:
Sprostredkovateľ: Právny základ
Dodávateľ softvérového systému:
VM Telecom, s. r. o.
Panenská 8,
811 03 Bratislava
IČO: 35837594
na základe článku 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
 1. Iný oprávnený subjekt: 
Iný oprávnený subjekt Právny základ Rozsah osobných údajov postupovaný tretej strane
Orgány verejnej moci Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, sa však nepovažujú za príjemcov; spracúvanie uvedených údajov uvedenými orgánmi verejnej moci sa uskutočňuje v súlade s uplatniteľnými pravidlami ochrany údajov v závislosti od účelov spracúvania; Osobné údaje v rozsahu    vyžiadania od oprávneného subjektu (napr. Polícia v rámci vyšetrovania priestupkov alebo trestných činov)