0800 609 609 (Po-Pia. 7 - 15)

Účel spracúvania osobných údajov – marketing (oprávnený záujem)

 1. Prevádzkovateľ: 

Občianske združenie, MEDICAMENTUM SK so sídlom Grösslingová 4, 811 09  Bratislava, IČO: 53 819 446

 1. Účel spracúvania osobných údajov: 

Osobné údaje sa spracúvajú za účelom zasielania informácií o činnosti občianskeho  združenia, ktorých účelom je informovanie klientov o nových možnostiach využitia  pomoci.

 1. Zákonnosť spracúvania osobných údajov: 

Osobné údaje sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia  Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri  spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje  smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 1. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov: 

Spracúvanie osobných údajov sa na základe osobitého právneho predpisu  nevykonáva.

 1. Zoznam osobných údajov: 

Osobné údaje sa spracúvajú v nasledovnom rozsahu:

• Meno a priezvisko,
• Telefónne číslo,
• emailová adresa.

 1. Dotknuté osoby: 

Dotknutými osobami sú klienti prevádzkovateľa.

 1. Lehoty uloženia osobných údajov:  

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje až po dobu kým dotknutá osoba nevyjadrí  námietku so zasielaním informačných newsletterov alebo najviac po dobu 4 rokov od  poslednej obchodnej aktivity s dotknutou osobou.

 1. Oprávnený záujem prevádzkovateľa: 

Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je spracúvanie osobných údajov zákazníkov (v nevyhnutnom rozsahu) za účelom zasielania informácií o činnosti občianskeho  združenia, ktorých účelom je (napríklad) informovanie klientov o nových  možnostiach využitia pomoci.

 1. Postup osobných údajov do tretích krajín: 

Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

 1. Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia: 

Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované  v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané  v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej  ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých  informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými  v bezpečnostnej politike.

 1. Kategória osobných údajov: 

Bežné osobné údaje.

 1. Zverejňovanie osobných údajov: 

Osobné údaje sa nezverejňujú.

 1. Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania osobných údajov

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

 1. Práva dotknutých osôb 

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným  údajom, ktoré sú o nej spracúvané, má právo na opravu osobných údajov, právo na  vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči  spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného  individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných  údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade  ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby,  dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov  odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov  založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje  práva zaslaním emailu na adresu prevádzkovateľa, alebo písomne na adresu  prevádzkovateľa. Vybavovanie práv dotknutých osôb sa zabezpečuje individuálne  prostredníctvom zodpovednej osoby na adrese zodpovednaosoba@topprivacy.sk .

 1. Sprostredkovatelia:
Sprostredkovateľ:  Právny základ
Správcovská spoločnosť  zabezpečujúca :  Medicamentum SK, s.r.o.,  Pod Juhom 7666, Trenčín  911 01,  IČO:53 608 658 na základe článku 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu  a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri  spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto  údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné  nariadenie o ochrane údajov)
Lekáreň: Farmazon s.r.o. Ivánska cesta 30B 82104 Bratislava – mestská časť Ružinov
IČO: 53487168
na základe článku 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu  a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri  spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto  údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné  nariadenie o ochrane údajov)
 1. Iný oprávnený subjekt:
Iný  oprávnený  subjekt Právny základ  Rozsah osobných údajov  postupovaný tretej strane 
Orgány  verejnej  moci Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať  osobné údaje v rámci konkrétneho  zisťovania v súlade s právom Únie alebo  právom členského štátu, nepovažujú sa  však za príjemcov; spracúvanie  uvedených údajov uvedenými orgánmi  verejnej moci sa uskutočňuje v súlade s  uplatniteľnými pravidlami ochrany  údajov v závislosti od účelov spracúvania; Osobné údaje v rozsahu  vyžiadania od oprávneného  subjektu (napr. Polícia v rámci  vyšetrovania priestupkov  alebo trestných činov)